Akkoordverklaring

De verzekeringnemer verklaart, ten aanzien van zichzelf en/of een andere belanghebbende bij deze verzekering:
de laatste 8 jaar als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, NIET in aanraking te zijn geweest met politie of justitie in verband met:

  1. wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
  2. wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en bedreiging of enig misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;
  3. overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de wet economische delicten;
  4. de - al dan niet voorwaardelijke - ontzegging van de rijbevoegdheid;

Ook verklaar ik als aanvrager van deze verzekering dat:
- Een verzekeraar mij nooit een verzekering heeft geweigerd, opgezegd, beperkende voorwaarden voor mij heeft opgenomen of een verhoogde premie heeft gevraagd.
- Ik geen andere schade heb geleden of veroorzaakt dan dat ik heb opgegeven bij de Aanvullende mededelingen in Stap 3 van de premieberekening.

Bovenstaande verklaringen gelden ook voor andere personen die belang hebben bij deze verzekering(en).

Mededelingsplicht

Kunt u als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer één of meer van bovenstaande verklaringen niet bevestigen? Stuur dan een vertrouwelijke e-mail naar info@verzekeruzelf.nl, met een toelichting aan de directie. Geef hierbij aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen dient aangegeven te worden of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam.

Belangrijk: lees voor het afsluiten van deze verzekering onderstaande toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht volgens artikel 7:928 Burgerlijk Wetboek:
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen bij het aanvragen van deze verzekering zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft gedaan, maar voordat de verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling bij het aanvragen van deze verzekering.

Gevolg van niet voldoen aan mededelingsplicht
Artikel 7:929 Burgerlijk Wetboek bepaalt, dat als een verzekeringnemer niet heeft voldaan aan zijn/haar mededelingsplicht en als de verzekeraar bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, de verzekeraar het recht heeft de verzekering binnen twee maanden na de ontdekking van dat feit, met dadelijke ingang op te zeggen. Dit recht tot dadelijke beëindiging door de verzekeraar is ook van kracht bij opzettelijke misleiding door de verzekeringnemer bij het aanvragen der verzekering dan wel bij het aangeven van een schade.

Machtiging automatische incasso

Aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Intrasurance B.V., om de premie en incassokosten af te schrijven die hij/zij aan Verzekeruzelf.nl is verschuldigd. De incassokosten bedragen op het moment van afsluiten van de verzekering Euro 1,25 per verzamelfactuur. Aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer gaat akkoord met een vooraankondigingstermijn van de afschrijving van 2 dagen.

Elektronische berichtgeving

Verzekeringnemer gaat hierbij akkoord dat Verzekeruzelf.nl alleen digitaal correspondeert. Dit betekent dat alle documenten, facturen en informatie over de verzekering elektronisch, in het bijzonder per e-mail, worden toegestuurd. Verzekeringnemer is er verantwoordelijk voor dat Verzekeruzelf.nl over een juist e-mailadres beschikt waarop hij/zij te bereiken is.

Verwerking van persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met deze verzekering geeft verzekeringnemer toestemming aan Verzekeruzelf.nl om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken. Verzekeringnemer kan de gegevens die bij Verzekeruzelf.nl bekend zijn altijd inzien en aanpassen in zijn/haar digitaal dossier. Verzekeruzelf.nl zal de gegevens met de grootst mogelijke zorg verwerken en niet verstrekken aan derden voor commerciële doeleinden. Wilt u precies weten hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan? Bekijk dan onze Privacy statement.

Akkoord

Aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer heeft de voorwaarden en deze akkoordverklaring gelezen en gaat akkoord met de inhoud ervan. Hij/zij wil deze verzekering sluiten tegen de in de voorwaarden van de verzekering omschreven dekking en bevestigt dit door te klikken op: 'Ja, ik ga akkoord'. De tekst van de Verzekeringsvoorwaarden worden door het klikken op de 'Ja, ik ga akkoord'- button automatisch naar de e-mailbox van de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer verzonden. U beschikt dus altijd over de relevante informatie over de aangevraagde verzekering en Verzekeruzelf.nl B.V.